1. Ν.Δ. Χαρισίου, Γ. Ι. Σιακαβέλας, Α Τσιότσιας, Χ. Γιώτας, Β. Ρόβα, Ι. Γεντεκάκης, Μ.Α. Γούλα, Καταλυτική οξείδωση του CO παρουσία περοβσιτικών οξειδίων LaMnO3 ενισχυμένων με υποκαταστάτες Cο2+ και Cu2+16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 20-22 Οκτωβρίου, 2022, Χανιά (Abstract, Poster, paper)

2. Δρόσου K, Γεωργιάδης A, Χαρισίου N, Γούλα M, Γεντεκάκης I,Εκλεκτική Αναγωγή Οξειδίων του Αζώτου, ΝΟx (SCR) σε περοβσκιτικά υλικά παρουσία CxHyz), H2 και CO: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. 16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 20-22 Οκτωβρίου, 2022, Χανιά (Abstract, Poster, paper)

3. Δρόσου K, Γεωργακοπούλου Θ, Φανουργιάκης Σ, Αρτεμάκης Γ, Νικολαράκη Ε, Στρατάκης Α, Ματσούκα Χ, Ναλμπαντιάν Λ, Ζασπάλης Β, Χαρισίου Ν, Γούλα Μ, Γεντεκάκης. "Μερική υποκατάσταση του La από Sr σε περοβσκίτες La1-xSrxMnO3 και η επίδρασή της στην καταλυτική οξείδωση του CO και του CH4."  16ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, 20-22 Οκτωβρίου, 2022, Χανιά (Abstract, Poster, paper)

4. Δρόσου Κ., Φουντούλη Θ., Αρτεμάκης Γ., Ο. Γκιάτα, Στρατάκης Α., Χαρισίου Ν., Γούλα Μ., Γεντεκάκης Ι., ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2, ΣΕ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ Ir ΠΑΝΩ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ Al2O3-CexZr1-xO2. 13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2-4 Ιουνίου, 2022, Πάτρα (Abstract, paper, poster, Βραβείο Καλύτερης Αναρτημένης Εργασίας στην Θεματική Ενότητα Κατάλυση - Βασική και Εφαρμοσμένη Χημεία).

5. Δρόσου Κ., Στρατάκης A., Νικολαράκη Ε., Φουντούλη Θ., Νικολάου Β., Κοίλια Ε., Αρτεμάκης Γ., Ματσούκα Χ., Ναλμπαντιάν Λ., Ζάσπαλης Β., Χαρισίου Ν., Γούλα Μ., Γεντεκάκης Ι., ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Ir/La1-xSrxMnO3 ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΟΥ CO ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2. 13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2-4 Ιουνίου, 2022, Πάτρα (Abstract, paper, poster)

6. Δρόσου K., Γεωργακοπούλου Θ., Φανουργιάκης Σ., Νικολαράκη Ε., Αρτεμακης Γ., Στρατάκης Α., Ματσούκα Χ., Ναλμπαντιάν Λ., Ζάσπαλης Β., Χαρισίου Ν., Γούλα Μ., Γεντεκάκης Ι.,ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ CH­­4 ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ Ο2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ir/La1-xSrxMnO3, 13ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, 2-4 Ιουνίου, 2022, Πάτρα (Abstract, paper, poster)

7. Δρόσου Κ., Φουντούλη Θ., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I., ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Ιr ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΚΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ Al2O3-CexZr1-xO2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ CO: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ, 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Kοζάνη, 2021 (Abstractposter).

8. Θεοδωρίδης Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Γεντεκάκης Γ., Γούλα Μ.Α., ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΟΒΣΚΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CO, H2 ΚΑΙ HC ΩΣ ΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Kοζάνη, 2021 (Abstractposter).

9. Θεοδωρίδης Γ.Ι., Τσιότσιας Α., Χαρισίου Ν.Δ., Γεντεκάκης Γ., Γούλα Μ.Α., ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η2 ΚΑΙ C3H6 ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ο2 ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 1% Ir/ACZ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟ ΑΠΟ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ ΚΑΥΣΗΣ, 1o Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», Kοζάνη, 2021 (Abstract, παρουσίαση).

10. Δρόσου Κ., Φουντούλη Θ., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I., Μετατροπή του CO με χρήση καταλυτών Ir: Επίδραση της σύστασης του φορέα και της μεθόδου παρασκευής στην καταλυτική ενεργότητα και σταθερότητα, 17ο Διεθνές Συνέδριο στην Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, CEST, 2021, Αθήνα https://doi.org/10.30955/gnc2021.00321​​​​​​​  (Abstract, poster, paper).

11. Δρόσου Κ., Στρατάκης Α.,  Φουντούλη Θ., Αρτεμάκης Γ. , Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I., CO oxidation on supported iridium nanoparticles under excess O2 conditions: study of rate hysterisis phenomena, 7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, CRETE 2021 (Abstract, poster).

12. Δρόσου Κ., Στρατάκης Α.,  Φουντούλη Θ., Νικολάου Β., Ματσούκα Χ ., Ναλμπαντιάν Λ., Ζασπάλης Β., Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I.,  Activity, Stability and limit cycles behavior of CO oxidation over Ir/La1-xSrxMnO3 - perovskite catalysts, 7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, CRETE 2021 (Abstract, poster, paper).

13. Θεοδωρίδης Γ.Ι., Χαρισίου Ν.Δ., Τσιότσιας Α., Δρόσου Κ., Γεντεκάκης I., Γούλα Μ.Α., H2 and/or C3H6 assisted selective catalytic reduction of NOx over Ir/ACZ catalysts, 7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, CRETE 2021 (Abstract, poster, paper)

14. Φουντούλη Θ., Δρόσου Κ., Αρτεμάκης Γ. , Χαρισίου Ν.Δ., Γούλα Μ.Α., Γεντεκάκης I., An overview of recent advances in catalytic decomposition of N2O on noble metal and metal oxide catalysts, 7o Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο - Διαχείριση Βιομηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, CRETE 2021 (Abstract, poster).